img
englishskeleton
českykostra
deutchSkelett
españolesqueleto
françaissquelette
polskikosciotrup
slovenskykostra